INARDES

• 230 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΜΠΑΖΗ Το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη ιδρύθηκε το 1963. Η δραστηριότητά του καλύπτει την παροχή υπηρεσιών μελέτης και επίβλεψης σε πολλούς τομείς και κλίμακες αρχιτεκτονικών και τεχνικών έργων. Μαζί με τους συνεργάτες και συμβούλους του αναλαμβάνει αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές μελέτες, εφαρ- μογές βιοκλιματικής και ενεργειακά αποδοτικής αρχιτεκτονικής, μελέτες εσωτερικού χώρου και επίπλωσης κ.λπ . Τα τελευταία χρόνια το γραφείο λειτουργούσε με δύο νομικές μορφές, ως Ε.Π.Ε. προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μητρώου μελετητών για την ανάληψη δημοσίων έργων και ως Α.Ε. για την ανάληψη κυρίως μελετών στο εξωτερικό και έργων του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Από το 2014 ωστόσο η Α.Ε. απορρόφησε την Ε.Π.Ε. και αποτελούν μια ενιαία εταιρεία προσαρμοσμένη στις σημερινές απαιτήσεις. Οργάνωση – Προσωπικό – Συνεργάτες και Σύμβουλοι Το γραφείο σήμερα απασχολεί 31 άτομα. Είναι διαρθρωμένο σε επιμέρους ομάδες εργασίας, οι οποίες παρακολουθούν όλες τις φάσεις της μελέτης και πραγματοποίησης του έργου, εξασφαλί- ζοντας έτσι τη συνέχεια της σκέψης, της υπευθυνότητας και του προσωπικού ενδιαφέροντος των επιμέρους μελετητών. Η κάθε ομάδα έργου περιλαμβάνει: τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα έργου και ομάδα μελέτης απαρτιζόμενη από παλαιότερους και νε- ότερους αρχιτέκτονες ανάλογη με το μέγεθος, το είδος, την πο- λυπλοκότητα του έργου, το χρονοδιάγραμμα κ.λπ. Επιπλέον την ομάδα μελέτης ενισχύουν ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου οι απαραίτητοι τεχνολόγοι, προμετρητές, σχεδιαστές Η/Υ κ.λπ . Παράλληλα υπάρχει μόνιμη συνεργασία με μια ομάδα ειδικών με- λετητών και τεχνικών συμβούλων που περιλαμβάνει πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, μηχανικούς ακουστι- κής, συμβούλους φωτισμού, χημικούς μηχανικούς, συγκοινωνιο- λόγους, τοπογράφους, αρχιτέκτονες τοπίου, συντονιστές κατασκευής, οικονομολόγους, νοσοκομειολόγους, εκπαιδευτι- κούς, μουσειολόγους, συμβούλους σχεδιασμού θεάτρων, συμβού- λους τουριστικής ανάπτυξης κλπ. ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες του κάθε έργου. Η μόνιμη συνεργασία των ειδικών μελετητών εγγυάται την αμοι- βαία κατανόηση μεταξύ εργοδότη, αρχιτεκτόνων, τεχνικών συμ- βούλων και κατασκευαστών, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα διαδικασίας και να εξασφαλίζεται η αρτιότητα του έργου. Έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο βιοκλιματικό σχεδιασμό. Ο βιοκλι- ματικός σχεδιασμός δεν αποτελεί ένα πρόσθετο βελτιωτικό μέτρο σε μία ήδη δομημένη ιδέα, αλλά μία από τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού από την αρχή κάθε μελέτης. Ο προσανατολισμός του κτηρίου, η μελέτη της θέσης και του μεγέθους των ανοιγμάτων, η σωστή σκίαση, ο φυσικός αερισμός, η χρήση υδάτινων επιφα- νειών κ.λπ . είναι μερικές από τις παραμέτρους που συντελούν στη δημιουργία αφ’ ενός μεν ευχάριστων και υγιεινών συνθηκών μέσα στο κτίριο και ενός σωστού μικροκλίματος γύρω απ’ αυτό και αφ’ ετέρου σε ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει μέχρι και 80%. Τη δεκαετία του ’70 το γραφείο μελέ- τησε την πρώτη ηλιακή κατοικία στην Ελλάδα. Έκτοτε η αυξανό- μενη εμπειρία του γραφείου στον τομέα αυτό, που ενισχύθηκε και από τη συμμετοχή του σε πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊ- κής Επιτροπής με θέμα το βιοκλιματικό σχεδιασμό και την εξοι- κονόμηση ενέργειας, εγγυάται τη σωστή εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού ακόμα και στους πιο σύνθετους τύπους κτηρίων, όπως νοσοκομεία, μουσεία, συναυλιακά κέντρα, τουριστικά θέρετρα κ.α. Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Η εργασία του γραφείου έχει επανειλημμένα επαινεθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Το γραφείο έχει τιμηθεί με βραβεία σε περισσότερους από 110 διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτο- νικούς διαγωνισμούς. Πολλά από τα έργα που έχει εκτελέσει είναι αποτέλεσμα αυτών των διακρίσεων. Μελέτες στο εξωτερικό Παράλληλα με τις αρχιτεκτονικές μελέτες που αφορούν τον Ελ- ληνικό χώρο η δραστηριότητα του γραφείου επεκτάθηκε και στο εξωτερικό. Μελέτες του γραφείου έχουν υλοποιηθεί στην Κύπρο, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και την Κίνα. Διασφάλιση Ποιότητας To γραφείο είναι πιστοποιημένο για διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. Μονεμβασίας 27, 151 25 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Τ. 210 6800690 F. 210 6801005 E. info@tombazis.com W. www.tombazis.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA0NzY=